Om DeafCare

DeafCares primære kundekreds er døve, der har forskellige personlige problemstillinger/diagnoser, hvilket gør, at de har svært ved at håndtere alle hverdagens krav og pligter. Klienterne bruger DeafCare som en livsline, når deres hverdag ikke fungerer.

DeafCares medarbejdere mødes med klienten i deres hjem, vi har ikke en bestemmende rolle, men fungerer i den støttende og vejledende rolle. Der vil være faste aftaler i løbet af ugen. Opstår der akut behov, kan vi kontaktes 24 timer i døgnet via sms, med mulighed for akut besøg.

Klienten får en primær person tilknyttet, som vejleder i hverdagen, ud fra klientes perspektiv. Vi arbejder i et team, så klienten er ikke låst fast på en person, vi udnytter de muligheder vi har.

I praksis betyder dette:

– Klienten bor i egen lejlighed, hvor vi besøger dem efter faste aftaler, med det formål, at give dem individuel støtte. Dette er alt fra hjælp fra praktiske gøremål til samtaler omkring deres problemstillinger og behov.
– I samtalerne bruges der meget tid på at tale om, alle de forventninger og forpligtigelser der stilles til os, som almindelige mennesker i det danske samfund, samt de u-skrevne regler og sociale samspil, der foregår i hverdagen på uddannelsessteder, arbejdspladser, i Brugsen etc.
– DeafCare tilbyder også Specialpædagogisk støtte i undervisning. Det være sig på VUC, tekniske skoler, aftenundervisning etc. Dette foregår på den måde, at vi følger klienten i de forskellige undervisningssituationer, og på tegnsprog forklarer, hvad der bliver sagt, men endvidere bliver der også forklaret de begreber, som den unge ikke forstår; begrebsafklaring.
– Der tilbydes også lektiehjælp, hvis den unge har brug for dette.
– Hvis der i starten er vanskeligheder med at komme op og afsted til skolen/arbejdet, så løser vi det, før problemet bliver til et frafald.
– DeafCare støtter også den unge i at indgå i de sociale samspil, samt sociale netværk, der er på uddannelsesstedet eller arbejdspladsen, således at den unge langsomt bliver en del af det sociale liv blandt de hørende.

DeafCares erfaringsgrundlag

DeafCare yder specialpædagogisk støtte til et antal døve med særlige behov i deres hjem.

DeafCare arbejder med kognitive pædagogiske behandlingsformer og har tidligere modtaget psykologisk supervision fra Afdeling Y9, som er en psykiatrisk behandlingsafdeling i København.

DeafCare har klienter, som har været tilknyttet Afdeling Y9 for individuel behandling. Vi har i en årrække arbejdet med offer/krænkeradfærd og haft et tæt samarbejde med Kriminalforsorgen.

Vi er uddannet i og arbejder med Marte Meo metoden. Metoden er visuel opbygget og målet er, at få indsigt i egen kommunikation og interaktion.

DeafCare yder Specialpædagogisk Tolkning, der omfatter, at vi deltager i undervisning samt begrebstolker fra tale til tegnsprog. Vi “ord for ord”-tolker ikke slavisk, men møder klienten på deres sproglige og mentale niveau og sørger for, at klienten har forstået begreberne. Hvis begrebsforståelsen ikke er intakt, sker der ingen sproglig udvikling til en egentlig læring.

Alle klienter, som DeafCare har ydet Specialpædagogisk Tolkning på VUC, Odense, har nået deres mål og er i gang med et videre uddannelsesforløb, læreplads eller lønnet arbejde. De er blevet selvforsørgende.

Hvis vores klienter i perioder har en del sygefravær, måske fordi der bliver stillet krav eller de har svært ved at tackle den sociale hverdag, så ser vi på i fællesskab, hvad problemet er og er det morgenvækning, så løser vi det. De oplever hermed, at forløbet er en helhed.

En stor misforståelse blandt hørende er, at døve ’da bare kan læse informationerne på hjemmesiden. For så enkelt er det ikke.

Ja, døve kan godt læse, men det danske skriftsprog er ikke deres første sprog. Døves modersmål er dansk tegnsprog, og så er dansk faktisk kun deres andetsprog. Dansk og dansk tegnsprog er to vidt forskellige sprog, der har vidt forskellig grammatik og opbygning. Så selvom mange døve godt kan læse, kan de stadig være usikre på, om de har forstået budskabet helt korrekt.

– formand for Danske Døves Landsforbund, marts 2021

CODA børn

Børn af døve er CODA børn. Det er liv for dem med 2 sprog og 2 kulturer og med tegnsprog som modersmål. Der er mange fællestræk ved CODA børnene og i deres udvikling.

Vi støtter i samvær med døve forældre og deres børn. Ved behandling anvendes Marte Meo metoden, da det er en visuel metode, som anvendes til analyse af interaktion af forældre og børn.

Vi støtter CODA børn til sproglig udvikling, social udvikling, aktiviteter, lektiehjælp, hjælp til samvær. Mulighederne er mange.

Vi støtter døve forældre til udvikling af forældreevne og med deres forældrerolle.

Behandlings-/uddannelsesmæssig baggrund:

Vi er et fagligt team af socialpædagoger og socialrådgiver. Vi har overbygning af Specialpædagogisk Diplomuddannelse, tegnsprog med overbygning og mindst 10 års erfaring i at arbejde med unge døve med særlige behov. En har tillige Neuropsykologi fra Speciallæreruddannelsen og alle fag fra Cand.Pæd. i Pæd.Psyk. fra Danmarks Pædagogiske Universitet.

Scroll to Top