Om DeafCare

DeafCares primære kundekreds er unge døve, der har forskellige personlige problemstillinger, hvilket gør, at de har svært ved at håndtere alle hverdagens krav og pligter. På egen hånd. De unge mennesker bruger DeafCare som en livsline, når deres hverdag ikke fungerer.

DeafCares medarbejdere, der mødes med den unge i vedkommendes hjem, har ikke en bestemmende rolle, men fungerer i den støttende og vejledende rolle. Der vil være faste aftaler i løbet af ugen, men hvis der opstår et akut behov for en personlig samtale, kan den unge kontakte DeafCare 24 timer i døgnet via sms, hvorefter DeafCare kommer på besøg.

DeafCare har så få medarbejdere som muligt tilknyttet den unge, således at den unge ikke har så mange personer at forholde sig til i dagligdagen. Dette gælder i hverdagen såvel som på uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser.

I praksis betyder dette:

– De unge bor i egen lejlighed, hvor vi besøger dem efter faste aftaler, med det formål, at give den individuelle støtte, de har behov for. Dette er alt fra hjælp til praktiske gøremål såsom indkøb, rengøring etc., til samtaler omkring de problemstillinger den unge har.
– I samtalerne bruges der meget tid på at tale om, alle de forventninger og forpligtigelser der stilles til os, som almindelige mennesker i det danske samfund, samt de u-skrevne regler og sociale samspil, der foregår i hverdagen på uddannelsessteder, arbejdspladser, i Brugsen etc.
– DeafCare tilbyder også Specialpædagogisk støtte i undervisning. Det være sig på VUC, tekniske skoler, aftenundervisning etc. Dette foregår på den måde, at vi følger den unge i de forskellige undervisningssituationer, og på tegnsprog forklarer, hvad der bliver sagt, men endvidere bliver der også forklaret de begreber, som den unge ikke forstår; begrebsafklaring.
– Der tilbydes også lektiehjælp, hvis den unge har brug for dette.
– Hvis den unge har brug for støtte til at komme til undervisning eller på arbejde, tilbydes dette, idet DeafCare via sms kontakter den unge, således at vedkommende kan komme op og afsted. Er den unge ikke dukket op, opsøger DeafCare den unge for at høre om årsagen til fraværet. Herved løses evt. problemer inden de medfører evt. frafald.
– DeafCare støtter også den unge i at indgå i de sociale samspil, samt sociale netværk, der er på uddannelsesstedet eller arbejdspladsen, således at den unge langsomt bliver en del af det sociale liv blandt de hørende.

DeafCares erfaringsgrundlag

DeafCare yder specialpædagisk støtte til et antal døve med særlige behov i deres hjem.

DeafCare arbejder med kognitive pædagogiske behandlingsformer og har tidligere modtaget psykologisk supervision fra Afdeling Y9, som er en psykiatrisk behandlingsafdeling i København.

DeafCare har klienter, som har været tilknyttet Afdeling Y9 for individuel behandling. Vi har i en årrække arbejdet med offer/krænkeradfærd og haft et tæt samarbejde med Kriminalforsorgen i Odense.

DeafCare yder Specialpædagogisk Tolkning, der omfatter, at vi deltager i undervisning samt begrebstolker fra tale til tegnsprog. Vi “ord for ord”-tolker ikke slavisk, men møder klienten på hans/hendes sproglige og mentale niveau og sørger for, at klienten har forstået begreberne. Hvis begrebsforståelsen ikke er intakt, sker der ingen sproglig udvikling til en egentlig læring.

Alle klienter, som DeafCare har ydet Specialpædagogisk Tolkning på VUC, Odense, har nået deres mål og er i gang med et videre uddannelsesforløb, læreplads eller lønnet arbejde.

Når vi yder støtte i hjemmet, er der mulighed for, at vi kan følge op på undervisningen på VUC.

Hvis vore klienter i perioder har en del sygefravær, måske fordi der bliver stillet krav eller de har svært ved at tackle den sociale hverdag, så vækker vi dem og kører dem i skole, indtil de er klar til selv at komme af sted igen. De oplever hermed, at forløbet er en helhed.

Behandlings-/uddannelsesmæssig baggrund:

Vi er alle socialpædagoger med overbygning af Specialpædagogisk Diplomuddannelse, tegnsprog med overbygning og mindst 10 års erfaring i at arbejde med unge døve med særlige behov. En har tillige Neuropsykologi fra Speciallæreruddannelsen og alle fag fra Cand.Pæd. i Pæd.Psyk. fra Danmarks Pædagogiske Universitet.

Scroll til toppen