Sådan gør vi

 • Vi møder vores klienter som unikke ligestillede individer, der har krav på, at der i professionelle kredse tages bestik af deres hørehandicap og følgerne deraf. Dette indebærer et helhedssyn på klienterne.
  Vi møder klienter med høretab i vores arbejde, som er vokset op med svigt samt sprog- og kommunikationsvanskeligheder. Dette har betydning for den forståelsesramme, som vi møder klienterne med.
  Alle mennesker har ret til at blive forstået på deres præmisser og alle har ret til muligheder for udvikling. Alle individer har brug for at blive forstået, hørt og anerkendt i relationer, hvilket er individets præmis for at kunne fungere socialt og udvikles.

 • Den sproglige udfordring

  Tegnsprog og det danske sprog har forskellig sproglig opbygning og kan ikke sammenlignes. Tegnsprog har ikke et skriftsprog og det kan for nogle døve være vanskeligt, at formulere sig på dansk skriftsprog, som er anderledes end deres modersmål.

  DEAFCARE yder specialpædagogisk tolkning, der omfatter, at vi deltager i undervisning samt begrebstolker fra tale til tegnsprog. Vi “ord for ord”-tolker ikke slavisk, men møder klienten på eget sproglige og mentale niveau og sørger for, at klienten har forstået begreberne.
  Hvis begrebsforståelsen ikke er intakt, sker der ingen sproglig udvikling til en egentlig læring.

  Det er ikke nogen hindring at fungere i sociale eller arbejdsmæssige relationer selvom man er døv, det giver nogle udfordringer med kommunikationen. Man finder hurtigt en metode og arbejder videre derfra. Der kan bestilles tolk, ikke kun til møder, men også til nye arbejdsopgaver. Der kan bevilges op til 20 tolketimer pr. uge på arbejdspladsen, der er omkostningsfri for arbejdspladsen, samt andre støttefunktioner.

 • Personlig udvikling

  Serviceloven
  § 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

  Vi arbejder med hvert enkelt individet i familien, udfra den enkeltes præmis og formåen.
  Alt hvad der skal til, for at få en hverdag til at fungere på en hensigtsmæssig måde. Vi sætter struktur på hverdagen.
  Hjælp og indsigt til det økonomiske aspekt, kontanthjælp, ressourceforløb, fleksløn,, førtidspension, dagpenge, løn.

  Børn af døve er udfordret, grundet tosproglighed, samt en anderledes døvekultur. Støttetimer til børn, blive brugt til hjælp til fritidsaktiviteter, lege arrangementer med børnehaven/skolen og kontakt til institutionerne. Vi laver en individuel plan for barnets sproglige udvikling og giver de døve forældre en faglig indsigt.

  Vi hjælper med kontakt og ansøgninger til kommunen, til tekniske og personlige hjælpemidler

 • Forberedelse til en uddannelse

  Vi lærer klienten at få en døgnrytme, hvor man skal op og afsted hver dag.
  Der bliver gennemført en VUC test af klientens faglige niveau
  Vi laver en VUC uddannelsesplan for et uddannelsesforløb.
  Vi støtter klienten og sikrer at personen får gennemført 9 eller 10 kl. niveau med specialpædagogisk tolkning.
  Der kan søges om lektiehjælp via uddannelsesstedet
  Eksamen bliver gennemført og vi hjælper med en ansøgning til en uddannelse.

 • Arbejdsrelation

  Vi hjælper med at udarbejde et CV og forventer at klienten er aktiv jobsøgende, ellers hjælper vi dermed. Vi forventer, at klienten kan transportere sig til arbejdspladsen.
  Vi kan være på arbejdspladsen og støtte med ekstra indsats i en opstartsfase.
  Der kan etableres tekniske hjælpemidler, hvis der er et behov.
  Specialpædagogisk tolkning, kan bestilles fra dag til dag, hvis der opstår et behov.
  Der kan gives løntilskud til virksomheden via jobcenteret i en startperiode
  Der kan laves et praktikforløb på 3 mdr. via jobcenteret, hvor klienten lønnes af kommunen
  Der kan etableres et skånejob til klienter, som har en førtidspension
  Jobcenteret kan bevilge et ressourceforløb, mhp. at teste, den personlige arbejdsevne, her kan vi hjælpe med personlig støtte og kontakten på arbejdspladsen
  Når der er bevilget et fleksjob, så betaler arbejdspladsen kun løn for de aktive timer, de øvrige timer op til fuld tid, dækkes af kommunen.
  Er klienten i arbejde på fuld tid og på normale overenskomstmæssige vilkår, så kan vi assistere med specialpædagogisk tolkninger ved møder og ved arbejdsretlige spørgsmål, etc.
  Vi yder støtte i forbindelse med efteruddannelse eller kurser, hvor vi giver specialpædagogisk tolkning.

Scroll to Top